Overige zaken


Kosten en vergoeding
Psychotherapie valt onder de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). Behandelaren binnen de G-GGZ hebben specialistische kennis waarmee hulp geboden kan worden bij complexere psychische problemen. Hierbij bepalen vaak meerdere factoren de klachten zoals persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, depressie, traumaverwerking, AD(H)D of autisme. De behandeling is meestal langduriger van aard dan binnen de Basis Generalistische GGZ (BG-GGZ).

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract, zodat de kosten direct bij deze verzekeraars gedeclareerd kunnen worden. Een uitzondering hierop is VGZ (en hiertoe behorende zorgverzekeraars). Met VGZ heb ik vanaf 2016 geen contract. Als u verzekerd bent bij VGZ is het wel mogelijk dat uw behandeling vergoed wordt. Bij aanmelding voor behandeling kan hierover meer informatie gegeven worden.

Een behandeling binnen de G-GGZ (zoals psychotherapie) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ik maak u erop attent dat psychotherapie onder het wettelijk verplicht eigen risico valt. Voor 2020 bedraagt het wettelijk verplicht eigen risico € 385,-

Klik hier voor overige informatie over behandeltarieven

 

Wetgeving, kwaliteitscriteria, ROM

Ik werk binnen de kaders van de wet- en regelgeving, die voor de beroepsuitoefening van toepassing zijn. De belangrijkste zijn de wet BIG (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg),  de WGBO (wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), de WBP (wet bescherming persoonsgegevens), de WKCZ (wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector), de WMG (wet marktordening gezondheidszorg) en de Beroepscode voor psychotherapeuten.

De kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk van de LVVP (de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten) zijn een weerslag hiervan. Ik ben lid van de LVVP en handel volgens deze kwaliteitscriteria. Mocht u een klacht hebben, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP.

Voor meer informatie zie www.lvvp.nl.

Vanaf januari 2017 is het voor zorgverleners in de GGZ verplicht om een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut te hebben.
Klik hier om het Kwaliteitsstatuut van de praktijk in te zien.

In mijn praktijk maak ik gebruik van de ROM (Routine Outcome Monitoring) en effectmetingen om het verloop van de behandeling inzichtelijk te maken en eventueel bij te sturen.

Visitatie
De Praktijk voor Psychotherapie Marja van Riel is in 2016 gevisiteerd door de beroepsvereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). De praktijk voldoet aan de eisen die de LVVP stelt aan een goede praktijkvoering en praktijklokatie: Certificaat deelname M.C.C. van Riel

Overige gegevens

BIG registratie:
59042091725 (GZ-psycholoog), 79042091716 (Psychotherapeut)

Lidmaatschap beroepsverenigingen: LVVP, VPeP

KvK 56222874