Overige zaken


Kosten en vergoeding
Psychotherapie valt onder de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). Behandelaren binnen de G-GGZ hebben specialistische kennis waarmee hulp geboden kan worden bij complexere psychische problemen. Hierbij bepalen vaak meerdere factoren de klachten zoals persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, depressie, traumaverwerking, AD(H)D of autisme. De behandeling is meestal langduriger van aard dan binnen de Basis Generalistische GGZ (BG-GGZ).

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract, zodat de kosten direct bij deze verzekeraars gedeclareerd kunnen worden. Uitzondering hierop zijn VGZ en CZ (en hiertoe behorende zorgverzekeraars). Als u verzekerd bent bij VGZ of CZ betaalt u rechtstreeks aan mij wat de behandeling kost. U krijgt dan regelmatig een factuur van mij. U kunt bij uw zorgverzekering navragen welk percentage hiervan vergoed wordt.

Een behandeling binnen de G-GGZ (zoals psychotherapie) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ik maak u erop attent dat psychotherapie onder het wettelijk verplicht eigen risico valt.

Klik hier voor overige informatie over behandeltarieven

 

Leertherapie en supervisie

De kosten worden over het algemeen vergoed door de werkgever als onderdeel van de opleiding. Voor leertherapie en supervisie geldt dat als u zich binnen 24 uur voor de afspraak afmeldt, ik de kosten van de afspraak wel in rekening zal brengen.

 

Wetgeving, kwaliteitscriteria, ROM

Ik werk binnen de kaders van de wet- en regelgeving, die voor de beroepsuitoefening van toepassing zijn. De belangrijkste zijn de wet BIG (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg),  de WGBO (wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), de WBP (wet bescherming persoonsgegevens), de WKCZ (wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector), de WMG (wet marktordening gezondheidszorg) en de Beroepscode voor psychotherapeuten.

De kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk van de LVVP (de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten) zijn een weerslag hiervan. Ik ben lid van de LVVP en handel volgens deze kwaliteitscriteria. Mocht u een klacht hebben, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP.

Voor meer informatie zie www.lvvp.nl.

Vanaf januari 2017 is het voor zorgverleners in de GGZ verplicht om een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut te hebben.
Klik hier om het Kwaliteitsstatuut van de praktijk in te zien.

In mijn praktijk maak ik gebruik van de ROM (Routine Outcome Monitoring) en effectmetingen om het verloop van de behandeling inzichtelijk te maken en eventueel bij te sturen.

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) heeft bepaald dat ik als psychotherapeut verplicht ben een aantal gegevens betreffende de behandelingen aan te leveren. De NZa geeft op haar website aan: dat zij bij het ontwerpen van de aanlevering goed nagedacht heeft over de privacy en zowel in de techniek als juridisch stappen genomen heeft om de privacy van patiënten te beschermen. Het zal geen herleidbare gegevens bevatten, zoals naam, adres of bsn. De NZa kan dus niet achterhalen bij welke persoon de gegevens horen. De aanlevering is vooraf beoordeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het hoogste Nederlandse orgaan op het gebied van privacy. De AP schrijft dat de aanlevering rechtmatig en proportioneel is gegeven het maatschappelijk belang en de doeleinden van zorgvraagtypering. De AP stelt ook enkele voorwaarden, waar de NZa zich uiteraard volledig aan zal houden.

Mocht u redenen hebben om ondanks de privacy maatregelen die NZa in acht neemt, niet akkoord te willen gaan met aanlevering van uw gegevens, dan kunt u in overleg met mij een privacy verklaring ondertekenen.

Visitatie
De Praktijk voor Psychotherapie Marja van Riel is in 2021 gevisiteerd door de beroepsvereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). De praktijk voldoet aan de eisen die de LVVP stelt aan een goede praktijkvoering en praktijklokatie: Certificaat deelname M.C.C. van Riel

Overige gegevens

BIG registratie:
59042091725 (GZ-psycholoog), 79042091716 (Psychotherapeut)

Lidmaatschap
beroepsverenigingen: LVVP, VPeP
KvK 56222874

Werkdagen
De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en woensdag van 9-15 uur.